Showing 1–20 of 21 results

Các Chi Tiết (Bộ Phận) trong hệ thống Hút Khói Bếp Nấu, Hệ thống hút khói Bếp Nướng Than Hoa không Khói….

Chụp Hút Khói Bếp Nướng Hút Dương

Chao Đèn Ống Hút Khói

Chụp Hút Khói Bếp Nướng Hút Dương

Ống Hút Khói Cong Tại Bàn

Chụp Hút Khói Bếp Nướng Hút Dương

Ống Hút Khói Loại Bán Cứng

HỆ THỐNG HÚT KHÓI

Quạt Hút Khói Ly Tâm

-32%

Chụp Hút Khói Bếp Nướng Hút Dương

Chụp Hút Khói Dạng Ống Cứng

2,200,000  1,500,000 
-7%

Chụp Hút Khói Bếp Nướng Hút Dương

Ống Hút Khói Bếp Nướng màu Cà Phê

1,400,000  1,300,000